E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Ценовник

Ценовник

Ценовник услуга према трећим лицима са применом од 01.04.2023. - 09.03.2023
Редни број Опис услуга Јединица мере Јединачна цена без ПДВ-а РСД ПДВ стопа
ПДВ износ
Цена са ПДВ-ом
1 Одвожење и депоновање отпада контејнером запремине 5 м³ окрет 7.046,00 10 % 704,60 7.750,60
2 Одвожење и депоновање отпада контејнерном запремине 1,1 м³ окрет 5.447,00 10 % 544,70 5.991,70
3 Изнајмљивање контејнера од 1,1 м³ - 5 м³ и одношење контејнера (први дан бесплатно), сваки наредни дан се обрачунава као дан лежарине 1 дан 780,00 20 % 156,00 936,00
4 Закуп контејнера за изношење смећа
а) В = 1,1 м³ месечно 2.041,00 20% 408,20 2.449,20
б) В = 5 м³ месечно 3.731,00 20% 746,20 4,477,20
5 Одношење отпадака отвореним камионом од 6 т - градске МЗ тура 5.887,70 10% 588,77 6.476,47
6 Одвожење и депоновање грађевинског шута са формираних гомила – без утовара м³ 2.080,00 20% 416,00 2.496,00
7 Рад булдожера час 7.930,00 20% 1.586,00 9.516,00
8 Рад утоваривача час 7.930,00 20% 1.586,00 9.516,00
9 Рад компактора час 16.770,00 20% 3.354,00 20.124,00
10 Рад грајфера час 6.240,00 20% 1.248,00 7.488,00
11 Пражњење корпи или спољних канти од 120 литара ком 123,50 10% 12,35 135,85
12 Цена пређеног км за ванградске МЗ, за услуге под р.бр. 1,2,5,11. км 65,00 10% 6,50 71,50
13 Цена пређеног км за ванградске МЗ за остале услуге км 65,00 20% 13,00 78,00
14 Рад специјалног комуналног возила за одвоз смећа час 5.590,00 20% 1.118,00 6.708,00
15 Рад ауточистилице час 6.370,00 20% 1.274,00 7.644,00
16 Рад аутоцистерне са ангажовањем 1 радника за површине које нису јавне час 2.990,00 20% 598,00 3.588,00
17 Цистерна за поливање и превоз чисте воде (10 м³) тура 16.380,00 20% 3.276,00 19.656,00
18 Накнада за депоновање смећа
а) Физичка лица
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала кг без
накнаде
* земља из ископа са примесама шута кг 0,13 10% 0,013 0,14
* отпад који није опасан кг 5,33 10% 0,53 5,86
б) Правна лица  
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала кг без
накнаде
* земља из ископа са примесама шута кг 0,13 10% 0,013 0,14
* отпад који није опасан кг 5,33 10% 0,53 5,86
19 Прање и дезинфекција контејнера од 1,1 м³ на локацији ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица час 6.955,00 20% 1.391,00 8.346,00
20 Рад комуналног радника час 548,00 20% 109,60 657,60
21 Рад камиона путарца на сакупљању и одвожењу отпада час  2.149,34 10% 214,93 2.364,27

Напомена:

  • Коришћење услуга у нерадне дане и дане празника наплаћује се по увећаној цени за 50% од цена наведених у овом Ценовнику.

Датум примене овог ценовника је од 01.04.2023. године.

Ценовник услуга управљања комуналним отпадом - 04.01.2023
Редни број Услуга Јединица мере Цена (без ПДВ-а) ПДВ 10% Цена (са ПДВ-ом)
1 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката дин/м2/месечно 6,89 0,69 7,58
2 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда дин/м2/месечно 8,33 0,83 9,16
3 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора дин/м2/месечно 18,90 1,89 20,79
4 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама дин/врећи 137,50 13,75 151,25
5 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству дин/домаћинству/месечно 579,10 57,91 637,01

Напомена:

Датум примене овог ценовника је од 01.02.2023. године.

Ценовник услуга управљања комуналним отпадом - 01.02.2021
Редни број Услуга Јединица мере Цена (без ПДВ-а) ПДВ 10% Цена (са ПДВ-ом)
1 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката дин/m2/месечно 5,51 0,55 6,06
2 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда дин/m2/месечно 6,66 0,67 7,33
3 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора дин/m2/месечно 15,12 1,51 16,63
4 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама дин/врећи 110,00 11,00 121,00
5 Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству дин/домаћинству/месечно 463,28 46,33 509,61

Напомена:

Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2023. године.

Цене за сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству - 28.07.2017
Услуга Цена (без ПДВ-а) ПДВ 10% Цена (са ПДВ)
  • сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству
356,37 дин по домаћинству месечно 35,63 392,00 дин по домаћинству месечно

Напомена:

Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2021. године.

Ценовник - преузимање, транспорт и уклањање споредних производа жив. порекла - 15.09.2015
Паушална накнада за излазак специјалног возила за прихват и транспорт СПЖП
Редни број Локација Јединица мере Јединчна цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а Износ ПДВ-а Јединачна цена са ПДВ-ом
1 Суботица - локал Излазак 500,00 20% 100,00 600,00
Палић Излазак 800,00 20% 160,00 960,00
Ђурђин Излазак 2.500,00 20% 500,00 3.000,00
Стари Жедник Излазак 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Нови Жедник Излазак 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Чантавир Излазак 2.250,00 20% 450,00 2.700,00
Вишњевац Излазак 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Бачко Душаново Излазак 2.100,00 20% 420,00 2.520,00
Љутово Излазак 1.000,00 20% 200,00 1.200,00
Доњи Таванкут Излазак 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Горњи Таванкут Излазак 1.600,00 20% 320,00 1.920,00
Шупљак Излазак 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Хајдуково Излазак 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Бачки Виногради Излазак 1.700,00 20% 340,00 2.040,00
Бајмок Излазак 2.500,00 20% 500,00 3.000,00
Мала Босна Излазак 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Биково Излазак 1.500,00 20% 300,00 1.800,00
Келебија Излазак 900,00 20% 180,00 1.080,00
Мишићево Излазак 2.000,00 20% 400,00 2.400,00
Преузимање и нешкодљиво уклањање СПЖП
2 Преузимање и уклањање животиње кг 17,00 20% 3,40 20,40

Напомена:

Коришћење услуга у нерадне дане и дане празника наплаћује се по увећаној цени за 50% од цена наведених у овом ценовнику.

Ценовник се примењује од 01.09.2015. године.

Ценовник услуга према трећим лицима са применом од 01.03.2015. - 01.03.2015
Редни број Опис услуга Јединица мере Јединачна цена без ПДВ-а РСД
1 Одвожење и депоновање отпада контејнером запремине 5 м³ окрет 5.420,00
2 Одвожење и депоновање отпада контејнерном запремине 1,1 м³ окрет 4.190,00
3 Изнајмљивање контејнера од 1,1 м³ - 5 м³ и одношење контејнера (први дан бесплатно), сваки наредни дан се обрачунава као дан лежарине 1 дан 600,00
4 Закуп контејнера за изношење смећа
а) В = 1,1 м³ месечно 1.570,00
б) В = 5 м³ месечно 2.870,00
5 Одношење отпадака отвореним камионом од 6 т - градске МЗ тура 4.529,00
6 Одвожење и депоновање грађевинског шута са формираних гомила – без утовара м³ 1.600,00
7 Рад булдожера час 6.100,00
8 Рад утоваривача час 6.100,00
9 Рад компактора час 12.900,00
10 Рад грајфера час 4.800,00
11 Пражњење корпи или спољних канти од 120 литара ком 95,00
12 Цена пређеног км за ванградске МЗ за услуге под р.бр.1.,2.,5.,11. км 50,00
13 Цена пређеног км за ванградске МЗ за остале услуге км 50,00
14 Рад специјалног комуналног возила за одвоз смећа час 4.300,00
15 Рад ауточистилице час 4.900,00
16 Рад аутоцистерне са ангажовањем 1 радника за површине које нису јавне час 2.300,00
17 Цистерна за поливање и превоз чисте воде (10 м³) тура 12.600,00
18 Накнада за депоновање смећа    
а) Физичка лица    
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала кг без накнаде
* земља из ископа са примесама шута кг 0,10
* отпад који није опасан кг 4,10
б) Правна лица    
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала кг без накнаде
* земља из ископа са примесама шута кг 0,10
* отпад који није опасан кг 4,10
19 Прање и дезинфекција контејнера од 1,1 м³ на локацији ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица час 5.350,00
20 Ручно скидање плаката час 2.500,00

Напомена:

  • ПДВ се обрачунава по важећем Закону о ПДВ-у.
  • Коришћење услуга у нерадне дане и дане празника наплаћује се по увећаној цени за 50% од цена наведених у овом Ценовнику.

Датум важења овог ценовника је закључно са 31.03.2023. године.

Ценовник зоохигијенске службе - 01.01.2015
Редни број Врста услуге Јединица мере (комада) Цена без ПДВ-а (дин) Цена са ПДВ-ом (дин)
1 Хватање паса и мачака на територији града - излаз на интервенцију 1 1.723,00 2.067,60
2 Смештај и исхрана пса/мачке по дану по псу/мачки 1 71,50 85,80
3 Вакцинација против беснила - једном годишње 1 949,40 1.139.28
4 Обрада и шивење рана, отварање апсцеса 1 2.824,40 3.389,28
5 Терапија фрактуре - лаке 1 7.907,70 9.489,24
6 Терапија фрактуре - тешке 1 9.157,70 10.989,24
7 Клинички преглед пса 1 932,70 1.119,24
8 Клинички преглед мачке 1 932,70 1.119,24
9 Ветеринарске услуге по псу/мачки дневно 1 37,50 45,00
10 Уклањање лешева угинулих паса и мачака са јавних и других површина 1 1.744,80 2.093,76
11 Увођење пса у јединствени регистар 1 1.241,00 1.489,20
12 Кастрација пса 1 2.407,70 2.889,24
13 Кастрација мачора 1 1.457,70 1.749,24
14 Овариохистеректомија кује 1 5.324,40 6.389,28
15 Овариохистеректомија мачке 1 2.824,40 3.389,28
16 Еутаназија пса (у случају крајњег избора) са нешкодљивим уклањањем леша 1 1.866,00 2.239,20
17 Еутаназија мачке (у случају крајњег избора) са нешкодљивим уклањањем леша 1 1.274,40 1.529,28
18 Обдукција пса односно мачке 1 1.407,70 1.689,24
19 Трошкови одржавања објекта - месечно паушал 67.587,35 81.104,82
Ценовник услуга за сакупљање, одвожење и депоновање отпада од 01.10.2014. године - 25.09.2014
Услуга Цена (без ПДВ-а) ПДВ 10% Цена (са ПДВ)
  • Сакупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката
4,24 дин по м2 месечно 0,42 4,66 дин по м2 месечно
  • Сакупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда
5,12 дин по м2 месечно 0,51 5,63 дин по м2 месечно
  • Сакупљање, одвожење и депоновање отпада из пословног простора
11,63 дин по м2 месечно 1,16 12,79 дин по м2 месечно
  • Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама
84,62 дин по врећи 8,46 93,08 дин по врећи

Напомена:

Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2021. године.

Ценовник услуга за сакупљање, одвожење и депоновање отпада - 2013. година - 15.10.2013
Ценовник осталих услуга - 2012. година - 09.10.2012
Ценовник услуга за сакупљање, одвожење и депоновање отпада - 2012. година - 01.10.2012
Ценовник услуга за сакупљање, одвожење и депоновање отпада - 2011. година - 30.09.2011
Ценовник услуга за сакупљање, одвожење и депоновање отпада - 2010. година - 17.09.2010

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране