E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Вести

Поступак продаје расходованих основних средстава

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари прикључних уређаја  у својини  ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица на основу Одлуке бр. 4028/2022 Надзорног одбора од 21.03.2022 године расписује

 

О Г Л А С

 

За  отуђење покретне ствари прикључних уређаја  у својини  ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица у поступку јавног надметања лицитације .

ДРУГА  ОБЈАВА

      Расписује се оглас за отуђење половних покретних ствари прикључних уређаја    у својини ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица  путем  поступка јавног надметања за следеће уређаје: 

 

  1. ПОСИПАЧ СОЛИ КУПЕР WЕИССЕР 2 (ДВА) КОМАДА у виђеном стању. 

ПОЧЕТНА ЦЕНА по комаду  износи 264.642.02 динара

  1. ДАСКА ЗА СНЕГ – ПЛУГ 2 (ДВА) КОМАДА у виђеном стању.

ПОЧЕТНА ЦЕНА по комаду износи 219.168,09 динара.

Преглед половних прикњучних уређаја  који је предмет отуђења може се извршити на адреси  А. Б. Шимића бр 4 (Градска Депонија) сваког радног дана од 10 часова до 13 часова, а више информација на телефон 024/640-888 од 23.05.2022 до 27.05.2022. године.

Цена: понуђени износ цене за отуђење прикњучних уређаја мора бити већи од почетног износа из огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи  2.000,00 (двехиљадединара). Плаћање се врши одједном непосредно након потписивања Купопродајног уговора.

Критеријум за избор најповољнијег понудача: након спроведеног поступка јавног надметања – лицитације, прикњучни уређаји продају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену и који је исплатио купопродајну цену.

Учесници: Учесници у поступку лицитације могу бити правна и физичка лица.

Подношење пријаве: Пријаве за учешће у поступку јавног надметања – лицитације подносе се писменим путем на адресу  ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица Јожефа Атиле бр 4 до  27.05.2022. године, најкасније до 12:00 часова у затвореној коверти са назнаком „За Комисију за спровођење поступка отуђења покретне ствари ПРИКЊУЧНИХ  УРЕЂАЈА у својини“.

Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:

  • За физичка лица: Име и презиме, ЈМБГ и адреса становања.
  • За правна лица: Пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.

Уз пријаву за учешће у поступку јавног надметања – лицитације подноси се:

  • За физичка лица фотокопија ЛК.
  • За правна лица Решење о упису у одговарајући регистар привредних субјеката, уредно овлашћење за заступање (по потреби).
  • За физичка и правна лица доказ о уплати депозита.

Полагање депозита за учешће у поступку лицитације утврђује се депозит у износу од 10% од износа почетне цене који се уплаћује на рн 205-0000000003584-06  отворен код Комерцијалне банке, најкасније до 27.05.2022 године.

Одржавање поступка Јавно надметање лицитација ће се спровести дана 30.05.2022 год. у Суботици на адреси А.Б. Шимића бр 4 (Градска Депонија) са почетком у 12:00  часова.

Поступак јавног надметања – лицитације сматра се успелим ако је у поступку учествовао најмање 1 (један) учесник.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања – лицитације.  Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене депозит за учешће се враћа 3 дана након спроведеног поступка.

 

Објављивање огласа

Оглас ће се објавити дана 27.05.2022 године у СУБОТИЧКИМ НОВИНАМА и на интернет страни Предузећа.

                                                                                                           

                                                                                  КОМИСИЈА

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране