E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Vesti

Postupak prodaje rashodovanih osnovnih sredstava

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari priključnih uređaja  u svojini  JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica na osnovu Odluke br. 4028/2022 Nadzornog odbora od 21.03.2022 godine raspisuje

 

O G L A S

 

Za  otuđenje pokretne stvari priključnih uređaja  u svojini  JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica u postupku javnog nadmetanja licitacije .

DRUGA  OBJAVA

      Raspisuje se oglas za otuđenje polovnih pokretnih stvari priključnih uređaja    u svojini JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica  putem  postupka javnog nadmetanja za sledeće uređaje: 

 

  1. POSIPAČ SOLI KUPER WEISSER 2 (DVA) KOMADA u viđenom stanju. 

POČETNA CENA po komadu  iznosi 264.642.02 dinara

  1. DASKA ZA SNEG – PLUG 2 (DVA) KOMADA u viđenom stanju.

POČETNA CENA po komadu iznosi 219.168,09 dinara.

Pregled polovnih priknjučnih uređaja  koji je predmet otuđenja može se izvršiti na adresi  A. B. Šimića br 4 (Gradska Deponija) svakog radnog dana od 10 časova do 13 časova, a više informacija na telefon 024/640-888 od 23.05.2022 do 27.05.2022. godine.

Cena: ponuđeni iznos cene za otuđenje priknjučnih uređaja mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi  2.000,00 (dvehiljadedinara). Plaćanje se vrši odjednom neposredno nakon potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponudača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja – licitacije, priknjučni uređaji prodaju se učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu i koji je isplatio kupoprodajnu cenu.

Učesnici: Učesnici u postupku licitacije mogu biti pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja – licitacije podnose se pismenim putem na adresu  JKP “Čistoća i zelenilo“ Subotica Jožefa Atile br 4 do  27.05.2022. godine, najkasnije do 12:00 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari PRIKNJUČNIH  UREĐAJA u svojini“.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:

  • Za fizička lica: Ime i prezime, JMBG i adresa stanovanja.
  • Za pravna lica: Poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja – licitacije podnosi se:

  • Za fizička lica fotokopija LK.
  • Za pravna lica Rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata, uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi).
  • Za fizička i pravna lica dokaz o uplati depozita.

Polaganje depozita za učešće u postupku licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cene koji se uplaćuje na rn 205-0000000003584-06  otvoren kod Komercijalne banke, najkasnije do 27.05.2022 godine.

Održavanje postupka Javno nadmetanje licitacija će se sprovesti dana 30.05.2022 god. u Subotici na adresi A.B. Šimića br 4 (Gradska Deponija) sa početkom u 12:00  časova.

Postupak javnog nadmetanja – licitacije smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje 1 (jedan) učesnik.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja – licitacije.  Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene depozit za učešće se vraća 3 dana nakon sprovedenog postupka.

 

Objavljivanje oglasa

Oglas će se objaviti dana 27.05.2022 godine u SUBOTIČKIM NOVINAMA i na internet strani Preduzeća.

                                                                                                           

                                                                                  KOMISIJA

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane