E-mail
0800 151 152 бесплатна инфо линија
Telefon
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Вести

Поступак продаје расходованих основних средстава

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари прикључних уређаја у својини ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица на основу Одлуке бр. 4028/2022 Надзорног одбора од 21.03.2022. године расписује

О Г Л А С

За отуђење покретне ствари прикључних уређаја у својини ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица у поступку јавног надметања лицитације.

Расписује се оглас за отуђење половних покретних ствари прикључних уређаја у својини ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица путем поступка јавног надметања за следеће уређаје:

1. ПОСИПАЧ СОЛИ КУПЕР WЕИССЕР 2 (ДВА) КОМАДА у виђеном стању.
     ПОЧЕТНА ЦЕНА по комаду износи 330.802,52 динара


2. ДАСКА ЗА СНЕГ – ПЛУГ 2 (ДВА) КОМАДА у виђеном стању.
     ПОЧЕТНА ЦЕНА по комаду износи 273.960,11 динара.


Преглед половних прикључних уређаја који је предмет отуђења може се извршити на адреси А. Б. Шимића бр 4 (Градска Депонија) сваког радног дана од 10 часова до 13 часова а више информација на телефон 024/640-888 од 28.03.2022. до 04.04.2022. године.


Цена: понуђени износ цене за отуђење прикључних уређаја мора бити већи од почетног износа из огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 2.000,00 (двехиљадединара). Плаћање се врши одједном непосредно након потписивања Купопродајног уговора.


Критеријум за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног поступка јавног надметања – лицитације, прикључни уређаји продају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену и који је исплатио купопродајну цену


Учесници: Учесници у поступку лицитације могу бити правна и физичка лица.


Подношење пријаве: Пријаве за учешће у поступку јавног надметања – лицитације подносе се писменим путем на адресу ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица Јожефа Атиле бр 4 до 05.04.2022. године, најкасније до 12 часова у затвореној коверти са назнаком „За Комисију за спровођење поступка отуђења покретне ствари ПРИКЉУЧНИХ УРЕЂАЈА у својини“.
Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:
- За физичка лица: Име и презиме, ЈМБГ и адреса становања.
- За правна лица: Пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
Уз пријаву за учешће у поступку јавног надметања – лицитације подноси се:
- За физичка лица фотокопија ЛК.
- За правна лица Решење о упису у одговарајући регистар привредних субјеката, уредно овлашћење за заступање (по потреби).
- За физичка и правна лица доказ о уплати депозита.


Полагање депозита за учешће у поступку лицитације утврђује се депозит у износу од 10% од износа почетне цене који се уплаћује на рачун 205-0000000003584-06 отворен код Комерцијалне банке, најкасније до 04.04.2022. године.


Одржавање поступка Јавно надметање лицитација ће се спровести дана 06.04.2022. год. у Суботици на адреси А.Б. Шимића бр 4 (Градска Депонија) са почетком у 12 часова.
Поступак јавног надметања – лицитације сматра се успелим ако је у поступку учествовао најмање 1 (један) учесник.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања – лицитације. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене депозит за учешће се враћа 3 дана након спроведеног поступка.

Објављивање огласа
Оглас ће се објавити дана 25.03.2022. године у СУБОТИЧКИМ НОВИНАМА и на интернет страни Предузећа.

КОМИСИЈА

Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима

 
Врх
стране