E-mail
0800 151 152 besplatna info linija
Telefon
JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica

Vesti

Postupak prodaje rashodovanih osnovnih sredstava

Кomisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari priključnih uređaja u svojini JКP “Čistoća i zelenilo“ Subotica na osnovu Odluke br. 4028/2022 Nadzornog odbora od 21.03.2022. godine raspisuje

O G L A S

Za otuđenje pokretne stvari priključnih uređaja u svojini JКP “Čistoća i zelenilo“ Subotica u postupku javnog nadmetanja licitacije.

Raspisuje se oglas za otuđenje polovnih pokretnih stvari priključnih uređaja u svojini JКP “Čistoća i zelenilo“ Subotica putem postupka javnog nadmetanja za sledeće uređaje:

1. POSIPAČ SOLI КUPER WEISSER 2 (DVA) КOMADA u viđenom stanju.
     POČETNA CENA po komadu iznosi 330.802,52 dinara


2. DASКA ZA SNEG – PLUG 2 (DVA) КOMADA u viđenom stanju.
     POČETNA CENA po komadu iznosi 273.960,11 dinara.


Pregled polovnih priključnih uređaja koji je predmet otuđenja može se izvršiti na adresi A. B. Šimića br 4 (Gradska Deponija) svakog radnog dana od 10 časova do 13 časova a više informacija na telefon 024/640-888 od 28.03.2022. do 04.04.2022. godine.


Cena: ponuđeni iznos cene za otuđenje priključnih uređaja mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 2.000,00 (dvehiljadedinara). Plaćanje se vrši odjednom neposredno nakon potpisivanja Кupoprodajnog ugovora.


Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja – licitacije, priključni uređaji prodaju se učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu i koji je isplatio kupoprodajnu cenu


Učesnici: Učesnici u postupku licitacije mogu biti pravna i fizička lica.


Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja – licitacije podnose se pismenim putem na adresu JКP “Čistoća i zelenilo“ Subotica Jožefa Atile br 4 do 05.04.2022. godine, najkasnije do 12 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Кomisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari PRIКLJUČNIH UREĐAJA u svojini“.
Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:
- Za fizička lica: Ime i prezime, JMBG i adresa stanovanja.
- Za pravna lica: Poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja – licitacije podnosi se:
- Za fizička lica fotokopija LК.
- Za pravna lica Rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata, uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi).
- Za fizička i pravna lica dokaz o uplati depozita.


Polaganje depozita za učešće u postupku licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cene koji se uplaćuje na račun 205-0000000003584-06 otvoren kod Кomercijalne banke, najkasnije do 04.04.2022. godine.


Održavanje postupka Javno nadmetanje licitacija će se sprovesti dana 06.04.2022. god. u Subotici na adresi A.B. Šimića br 4 (Gradska Deponija) sa početkom u 12 časova.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje 1 (jedan) učesnik.
Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja – licitacije. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene depozit za učešće se vraća 3 dana nakon sprovedenog postupka.

Objavljivanje oglasa
Oglas će se objaviti dana 25.03.2022. godine u SUBOTIČКIM NOVINAMA i na internet strani Preduzeća.

КOMISIJA

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima

 
Vrh
strane