Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Под појмом комунални отпад (КО) подразумевају се отпаци у оквиру комуналне инфраструктуре у домаћинствима, административним, образовним институцијама, туристичким објектима, трговини услужним делатностима,  као и отпаци са јавних површина и паркова. Ту припада и део отпада из индустрије који има комунални карактер, затим опасан отпад из домаћинства.

 Састоји се из две врсте делатности:

  • Индивидуалне комуналне потрошње, односно организовано сакупљање и одвожење КО
  • Заједничке комуналне потрошње, односно чишћење јавних површина.

Основне карактеристике ефикасног система управљања отпадом обухватају низ мера за унапређење и олакшање спречавање настанка отпада на извору, одвојено сакупљање, рециклажу или друге методе поновог добијања материјала из отпада и поуздано и еколошки одрживо коначно одлагање отпада..    ЈКП „ Чистоћа и зеленило има капацитет и могучност да се стара са системом управљања отпада осим у делу депоновања и рециклаже који је у плану регионалне депоније.

Највећи део прихода предузеће остварује кроз пружање услуга сакупљања КО . Овом услугом на територији града покривено је 39.720 домаћинстава. Финансирање услуга сакупљања, одвожења и одлагања обезбеђује се путем наплате обављених услуга корисницима. Цене услуга одобрава оснивач на захтев предузећа, а по инструкцији и препоруци министарсва финансије РС.

Отпад сакупљен од стране  ауто-смећара су 10 ангажованих возила дневно у просеку две и по туре са просечном радном запремином од 12 mᶟ односно 5,5 тона и просечним сабијањем 1:3.  На годишњем нивоу на овај начин сакупи се и на депонију одложи 99.000 mᶟ односно 33.000 mᶟ т  отпада.

Као испомоћ ауто-смећарима током целе године ангажује се један трактор са радном запремином од 5 mᶟ  и који у просеку ради 3 туре. На овај начин на депонију се годишње одложи  3.300 mᶟ односно 500 т отпада.

Сакупљањем отпада у контејнерима од 5 mᶟ на градску депонију се одложи годишње око 21000 mᶟ односно 42.000 т  смећа што  је реализовано у просеку са 10 остварених тура на дан.

Учесталост одвожења отпада код породичних кућа је једном недељно а из ужег центра града и високоспратница је два пута недељно. Ванградска подручја услужена су једном у две недеље. Ови корисници отпад сакупљају у типским контејнерима  1,1 mᶟ, контејнерима од 5mᶟ, кантама од 120 лит. као и у врећама.

 План одвожења комуналног отпада по МЗ

 План одвожења комуналног отпада по улицама