Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

 

 -Закон о ветеринарству којим  је утврђена обавеза локалне самоуправе да на својој територији организује зоохигијенску службу

-Закон о добробити животиња између осталог ближе дефинише и обавезе локалне самоуправе    

-Закон о комуналним делатностима   са допунама

-Закон о комуналној полицији који у једном делу регулише и надлежности комуналне полиције у области зоохигијене

-Кривични закон  којим се злостављање и убијање животиња третира као кривично дело

-Правилник о условима које морају да Ииспуњавају прихватилишта и пансиони за животиње

-Правилник о начину обележавања и регистрацији паса и мачака  

-Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивања зарезне болести, беснила и начин њиховог спровођења   

-Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службе контроле и самоконтроле, као и условима за сточно гробље и јаме гробнице    

-Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Суботица   

-Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачакла на територији Града Суботица 

-Одлука о обављању делатности зоохигијене на територија Града Суботица