Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Правилник о јавним набавкама - 30.10.2018.

Информатор о раду ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица (2018.)

Одлука о начину плаћања комуналних услуга - 16.05.2018.

Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене - 22.02.2018.

Одлука о управљању комуналним отпадом - 22.02.2018.

Информатор о раду ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица(2017.) - Списак осн.средстава

Статут предузећа

Одлука о оснивању ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица ("Сл. лист града Суботице", бр. 53/2016)

Измена одлуке о расподели добити

Одлука о расподели добити

Решење о усвајању Информацјие о стапену усклађености планираних и реализованих активности за период 01. јануар - 30. јун 2016. године

Информатор о раду ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица - (преглед осн. средстава)

Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности информационо-комуникационог система - 09.03.2017.

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система - 21.02.2017.

Правилник пословног понашања запослених -14.02.2018.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања - 16.11.2015.

Правилник о начину решавања рекламација потрошача - 17.11.2014.

Пословник о раду комисије за решавање рекламација потрошача - 18.11.2014.

 

Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Сл. лист града Суботице", бр. 45/2014 и 53/2016)

Одлука о одржавању јавних зелених површина (Сл. лист Града Суботице 45/2014)

 

Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Суботице", бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - испр., 12/2014, 45/2014, 53/2016 и 21/2017)

Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Суботице", бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - испр.,

12/2014, 45/2014 и 53/2016)

Пречишћени текст Одлуке о одржавању чистоће са изменама и допунама ("Сл. лист града Суботице", бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - испр. и 12/2014)

Измене и допуне Одлуке о одржавању чистоће ( Сл.лист Града Суботице бр. 45/2014)

Одлука о одржавању чистоће (Сл. лист Града Суботица бр. 56/2012,)