Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Предузеће је основано ради трајног и несметаног обављања делатности од општег интереса за територију општине Суботица.

Предузеће обавља следеће основне делатности које су уједно и од посебног интереса за живот и функционисање грађана и привреде Суботице:

  • одстрањивање отпадака, санитарне и сличне активности
  • уређење, засађивање и одржавање вртова и спортских терена и споредне делатности
  • просторно планирање
  • пројектовање
  • инжињеринг
  • чишцење објеката
  • трговина на велико и на мало.

 Предузеће користи средства у државној својини у складу са Законом, природом и наменом тих средстава. Предузеће управља средствима која су му дата на коришћење и располагање. Предузеце је уписано у судски регистар Првредног суда у Суботици под бројем Фи 3398/99.

 Одлука о оснивању ЈКП Чистоца и зеленило Суботица

 Одлука о одржавању чистоће