Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Депонија отпадних материја општине Суботица "Александровачка бара" лоцирана је на деградираном земљишту бившег мочварног корита Александровачке баре, на најнижем делу града у природној депресији удаљено око 2 км јужно од центра Суботице.

 

1978. година је почетак депоновања на ову локацију. Постојећа документација:

Главни грађевински пројекат депоније за смеће "Стандардпројект" Суботица, 1982. година.Идејни пројекат санације депоније "Смелт" Љубљана 1988. година.Студија санације и рекултивације депоније "Завод за водопривреду" Суботица, 1996. годинаИзвештај о геодетском снимању "Геобиро" Суботица, 2002. годинаГлавни грађевински пројекат Фазна санација затварање и рекултивација градске депоније у Суботици

"Водотехника" Београд, 2003. година.

Основни подаци:

Укупна површина (снимање 2002.) ........................................... 33 хаАктивна површина (снимање 2002) ............................................ 12 хаЗапремина укупне површине комплекса ............................. 680.000 мłМаxимално расположива запремина / капацитет ..................1.100.000 мł укупне површине комплекса

Глобална оцена стања

1. Веома неповољна локација

насеље на 250 м,језеро Палић на око 500 м,центар туристичког дела Палића око 6000 м,жељезничка, аутобуска станица, болница, прехрамбена индустрија, споменик културе од 1000 до 2500 м удаљености.

2. Од самог почетка експлоатација депоније се одвија:

без система за евакуацију и коришћење биогаса,није на одговарајући начин решен проблем оцедних и атмосферских вода,не спроводе се праћења загађења тла подземних вода и ваздуха.

3. Значајни напредак у квалитету одржавања обезбеђено је:

набавком покретних путних плоча,активним радом на равнању и набијању отпада утоваривачем, булдожером и компактором,одлагањем на ову локацију свог отпада који се сакупи организованим одношењем отпада са територије општине Суботица (изузетак: отпад са територије насељеног места Чантавир, Вишњевац и Душаново).

Дивље депоније

На територији Општине Суботица регистровано је око 80 сталних и око 30 повремених локација дивљих депонија отпада. Годинама уназад велики број локација се уклања једном или два пута годишње у склопу Акције чишћења и уређења општине Суботица. Мали број након уклањања престаје да буде место поновног одлагања отпада.

Дивље депоније најчешће настају поред путних и жељезничких праваца, на прилазима насељеним местима као и по ободима шума и скоро увек у старим мајданима песка која су изван експлоатације.

Састав отпада на дивљим депонија најчешће је сличан. Око 60% припада кућном смећу, док остали део чини гломазни отпад. (кућни апарати, олупине возила ...), грађевински шут, не ретко Розни опасни отпад и тела угинулих животиња.

Насипање депоније (видео)